Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 141 Прието с Протокол № 6/29.02.2024г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.11, ал.2 и чл.14, ал.6 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.15, ал.6 от Наредба № 1 на Общинския съвет за общинската собственост, във връзка с чл.1, т.2, чл.2, ал.1, т.19, чл.3, чл.4 и чл.5 от Наредба №2 на Общинския съвет за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:

1. Дава съгласие да се отдаде под наем за срок от седем години, като клуб,                        на Сдружение ,,ЛАЙЪНС КЛУБ СЕКСАГИНТА ПРИСТА 2006“, ЕИК 117673017, част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.2.1503.1.5, представляваща помещение – стая №307, с площ 30,00 кв. м, брой нива на обекта – две, с площ на всяко от нивата 350,70 кв. м, с предназначение на самостоятелния обект за офис, намиращ се в сграда – паметник на културата с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.2.1503.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.1503, с административен адрес гр. Русе, ул. „Райко Даскалов“ №2, ет. 3, предмет на АЧОС №8164 от 14.03.2017 г., срещу заплащане на месечна наемна цена в размер на 31,68 лв. без включен ДДС.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14 – дневен срок от съобщаването.        

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (акад. Христо Белоев, дтн)