Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 141

Прието с Протокол № 9/19.04.2012 г.

На основание чл. 21, ал. 2, чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 ЗОС, чл.41, ал.2 ЗОС и чл.30 от Наредба № 1 на Общинския съвет – Русе, протокол № 3/23.03.2012 г. на Комисията по общинска собственост и заявление за откриване процедура за продажба, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следните общински недвижими имоти, разположени на територията на град Мартен, община Русе, както следва:
1. УПИ І-1163, 1164 в кв. 98, площ от 1088 кв.м. предмет на АОС № 6565 от 28.11.2011 г. (вписан под № 152, том 39, вх.рег. № 15630 от 05.12.2011 г. на АВп.), при начална тръжна цена 46800 лева, без включени ДДС, данъци и такси;
2. УПИ ІІІ-1163 в кв. 98, площ от 1108 кв.м, предмет на АОС № 6568 от 29.11.2011 г. (вписан под № 134, том 39, вх.рег. № 15628 от 05.12.2011 г. на АВп.), при начална тръжна цена 49800 лева, без включени ДДС, данъци и такси;
3 УПИ ІV-1163 в кв. 98, площ от 1106 кв.м, предмет на АОС № 6569 от 29.11.2011 г. (вписан под № 131, том 39, вх.рег. № 15629 от 05.12.2011 г. на АВп.), при начална тръжна цена 51900 лева, без включени ДДС, данъци и такси;
4. УПИ V-1163 в кв. 98, площ от 1106 кв.м, предмет на АОС № 6577 от 12.12.2011 г. (вписан под № 167, том 41, вх.рег. № 16375 от 16.12.2011 г. на АВп.), при начална тръжна цена 49130 лева, без включени ДДС, данъци и такси. В имота без строителни книжа попада част от сграда с площ от 31 кв.м.
5. УПИ VІ-1163 в кв. 98, площ от 1108 кв.м, предмет на АОС № 6578 от 12.12.2011 г. (вписан под № 159, том 41, вх.рег. № 16374 от 16.12.2011 г. на АВп.), при начална тръжна цена 52700 лева, без включени ДДС, данъци и такси. В имота без строителни книжа попадат постройки с обща площ от 101 кв.м.
Дължимите данъци и такси са за сметка на спечелилите търга.
2. Задължава Кмета на Община Русе да организира провеждането на търга, да издаде заповеди за определяне на спечелилите участници и сключи договори за продажба на имотите, описани в т.1 от настоящото решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)