Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1410 Прието с Протокол № 50/13.07.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 и ал. 9, чл. 42, ал. 1, т. 1 и т. 2, и ал. 2, чл. 47, ал. 1, т. 3, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 12, ал. 1, т. 1 и т. 2, ал. 2 и ал. 4, чл. 36, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от Наредба №6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и разпореждане с жилища – общинска собственост на Общински съвет – Русе, Решение №645, прието с протокол №26/14.10.2021 г., Общинският съвет реши:

1. Приема допълнение и изменение на Списък №1 на общинските жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди, раздел А: Апартаменти, утвърден от Общински съвет – Русе с Решение №1179/24.01.2023 г. и допълнено с Решение №1287/20.04.2023 г. на Общински съвет – Русе, както следва:

1.1. създава нова точка №1546 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, кв. „Родина“, ул. „Чипровци“ №24, бл. „Фридрих Енгелс-Б“, вх. 2, ет. 1, ап. №4, предмет на АЧОС №10385/15.03.2022 г.;

1.2. създава нова точка №1547 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 1“, ул. „Изола планина“ №13, бл. „Ловеч“, вх. 1, ет. 1, ап. №1, предмет на АЧОС №10622/01.11.2022 г.;

1.3. премахва точка №371 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, кв. „Родина“, ул. „Чипровци“ №28, бл. „Фридрих Енгелс-Г“, вх. 3, ет. 1, ап. 16, предмет на АЧОС №10720/17.02.2023 г.;

1.4. премахва точка №240 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Изток“, бул. „Липник“ №110, бл. „Славия“, вх. 2, ет. 1, ап. 6, предмет на АЧОС №10626/01.11.2022 г.

2. Допълва и изменя „Списък на общинските жилища за продажба“ на наемателите, настанени в тях по административен ред, както следва:

2.1. създава нова точка №72 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, кв. „Родина“, ул. „Чипровци“ №28, бл. „Фридрих Енгелс-Г“, вх. 3, ет. 1, ап. 16, предмет на АЧОС №10720/17.02.2023 г.;

2.2. създава нова точка №73 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Изток“, бул. „Липник“ №110, бл. „Славия“, вх. 2, ет. 1, ап. 6, предмет на АЧОС №10626/01.11.2022 г.;

2.3. премахва точка №62 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, кв. „Родина“, ул. „Чипровци“ №24, бл. „Фридрих Енгелс-Б“, вх. 2, ет. 1, ап. №4, предмет на АЧОС №10385/15.03.2022 г.;

2.4. премахва точка №60 – създава нова точка №1547 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 1“, ул. „Изола планина“ №13, бл. „Ловеч“, вх. 1, ет. 1, ап. №1, предмет на АЧОС №10622/01.11.2022 г.

3. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023 г. с продажби на следните жилищни имоти – частна общинска собственост:

3.1. СОС с идентификатор 63427.5.673.3.2 по КККР на гр. Русе, представляващ апартамент №16, с предназначение: Жилище, апартамент – в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение, брой нива на обекта: 1, с площ от 70,16 кв.м., заедно с прилежащите изба №7 с площ от 4,18 кв.м. и 1,160% идеални части от общите части на сградата, с административен адрес гр. Русе, кв. „Родина“, ул. „Чипровци“ №28, бл. „Фридрих Енгелс-Г“, вх. 3, ет. 1, предмет на АЧОС №10720/17.02.2023 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 99 200,00 лева, без дължими данъци и такси.

3.2. СОС с идентификатор 63427.7.606.3.27 по КККР на гр. Русе, представляващ апартамент №6, с предназначение: Жилище, апартамент – в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение, брой нива на обекта: 1, с площ от 58,93 кв.м., заедно с прилежащите изба №22 с площ от 3,54 кв.м. и 0,608% идеални части от общите части на сградата, с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Изток“, бул. „Липник“ №110, бл. „Славия“, вх. 2, ет. 1, предмет на АЧОС №10626/01.11.2022 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 92 500,00 лева, без дължими данъци и такси.

4. Дава съгласие за извършване на продажби на посочените жилищни имоти – частна общинска собственост, на настанените в тях наематели, както следва:

4.1. СОС с идентификатор 63427.5.673.3.2 по КККР на гр. Русе, представляващ апартамент №16, с предназначение: Жилище, апартамент – в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение, брой нива на обекта: 1, с площ от 70,16 кв.м., заедно с прилежащите изба №7 с площ от 4,18 кв.м. и 1,160% идеални части от общите части на сградата, с административен адрес гр. Русе, кв. „Родина“, ул. „Чипровци“ №28, бл. „Фридрих Енгелс-Г“, вх. 3, ет. 1, предмет на АЧОС №10720/17.02.2023 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, на Д. П. А. на цена 99 200,00 лева, без включени дължими данъци и такси. Последните са за сметка на купувача.

4.2. СОС с идентификатор 63427.7.606.3.27 по КККР на гр. Русе, представляващ апартамент №6, с предназначение: Жилище, апартамент – в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение, брой нива на обекта: 1, с площ от 58,93 кв.м., заедно с прилежащите изба №22 с площ от 3,54 кв.м. и 0,608% идеални части от общите части на сградата, с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Изток“, бул. „Липник“ №110, бл. „Славия“, вх. 2, ет. 1, предмет на АЧОС №10626/01.11.2022 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, на Б. И. В. на цена 92 500,00 лева, без включени дължими данъци и такси. Последните са за сметка на купувача.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)