Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1410

РЕШЕНИЕ № 1410
Прието с Протокол № 64/14.09.2007 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.12, ал.3 ЗОС, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на управление за срок от три години върху част от общински недвижим имот в град Русе, ул. „Мадарски конник” №1, представляваща бивше КПП – сграда с площ 54 кв.м, застроена върху УПИ V – 3723, кв. 871, целият с площ 7 888 кв.м, описан в акт за частна общинска собственост №4655/2006 г., при граници за целия имот:североизток – ул. „Мадарски конник”, изток – ул. „Мадарски конник и УПИ VІ-3725, югозапад – и северозапад – УПИ ІV-3724 на Националния институт по Метереология и Хидрология, Регионален център Варна, към БАН.
2. Упълномощава кмета на Община Русе да издаде заповед и да сключи договор за предоставяне на безвъзмездно право на управление, за срок от три години на Националния институт по Метереология и Хидрология, Регионален център Варна, към БАН.