Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1411 Прието с Протокол № 50/21.05.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ и искане вх. № 30-1818-2/17.04.2015 г., Общинският съвет реши:

1. Дава предварително съгласие за утвърждаване на трасе на техническа инфраструктура – външна водопроводна връзка до поземлен имот с идентификатор 63427.183.22 в местност „Над линията”, землище на гр. Русе през поземлени имоти с идентификатори 63427.181.18 и 63427.181.19 – общинска публична собственост, с начин на трайно ползване полски пътища, за срок от една година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)