Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1411

РЕШЕНИЕ № 1411
Прието с Протокол № 64/14.09.2007 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.39, ал.3 и ал.5 от ЗОС, във връзка с § 3, ал.1 от ПЗР на Закона за народните читалища и чл.11 от Наредба № 1 на ОбС Русе, и искане вх.№ 76/17/07.08.2007г. от НЧ”Христо Ботев”, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за предоставяне безвъзмездно право на ползване на НЧ”Христо Ботев” на имот в гр.Русе, описан в АОС № 5125/09.08.2007г., представляващ помещения на І-вия етаж в бл.”Гривица” по ул.”Доростол” № 45 със застр.площ 176 кв.м., заедно с 6,293 % ид.части от общите части на сградата и ОПС, с избено помещение № 4 от 11,19 кв.м. Съгласно §3, ал.2 от Закона за народните читалища, правото на ползване се погасява с прекратяване на читалището.