Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1412 Прието с Протокол № 50/13.07.2023 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.21, ал. 3 от Закона за вероизповеданията, чл. 39, ал. 5 от Закона за общинската собственост и чл.44, ал.5 от Наредба № 1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост, Общински съвет – Русе реши:

Предоставя на Мюсюлманско изповедание, Булстат: 121526008, за нуждите на Мюсюлманско настоятелство с. Ястребово, Община Русе безвъзмездно право за ползване за срок от 10 (десет) години на едноетажна масивна сграда със застроена площ 56 кв.м. – бивш Клуб на пенсионера, разположена в урегулиран поземлен имот I в квартал 6 по регулационен и застроителен план на с. Ястребово, Община Русе, ЕКАТТЕ: 87700, предмет на Акт за частна общинска собственост №1394/09.06.1997 г. (вписан в Службата по вписванията – Русе).

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)