Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1412 Прието с Протокол № 50/21.05.2015 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 20, ал. 2 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общинския съвет – Русе реши:

1. Създава работна група, която да подготви проекти на наредби по чл. 40, ал. 5 и чл. 47, ал. 5 от Закона за защита на животните и проект на наредба за изменение и допълнение на Наредбата за притежаване, отглеждане и контрол на животни на територията на Община Русе, с цел съобразяване текстовете на последната с действащото законодателство, в следния състав:
Ръководител: д-р Пламен Кожухаров – общински съветник
и членове: д-р Камен Милков, Пенчо Милков, Мирослав Славчев, Стефан Бучаков – общински съветници; д-р Людмил Спасов – началник отдел – управител на Приют за безстопанствени животни, Павлина Георгиева – ст.инспектор в отдел „Екология“ и Искрен Илиев – ст.юрисконсулт в Община Русе.
2. При изпълнение на поставените задачи работната група провежда заседания, свикани от нейния ръководител. Заседанията са редовни ако на тях присъстват повече от половината членове на работната група. Споровете се решават с гласуване, а решенията се вземат с мнозинство от ½ от присъстващите на заседанието.
3. Проектите на нормативни актове по точка 1, заедно с докладите /мотивите/ към тях се внасят от ръководителя на работната група за обсъждане и гласуване от Общински съвет – Русе.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)