Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1412

РЕШЕНИЕ № 1412
Прието с Протокол № 64/14.09.2007 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, § 78, ал.2 от ЗОС и чл.20 от Наредба № 1 , раздел І, чл.2, ал. 1; раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за продължаване срока на Договор № 1541 от 14.09.2004г. – помещения за офиси на ул. “Княжеска” №15, ет.І с наемател “Русенска стокова борса” АД, месечен наем – 506,84 лв. и обща площ – 132,42 кв.м.със седем години – до 14.05.2014г.
2. Възлага на Кмета на Общината да сключи допълнително споразумение за продължаване срока на договора за наем по т.1 със седем години – до 14.05.2014г., след влизане в сила решение на ОбС.