Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1413 Прието с Протокол № 50/13.07.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 1, чл. 8, ал. 1 и ал. 9, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 26, ал. 1, т. 1 и чл. 30 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Заявление вх.№ОИ-10-30/06.02.2023г. и извлечение от Протокол №39/13.06.2023 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023 г. с продажба на незастроен поземлен имот – частна общинска собственост, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот /УПИ/ XX – 17, в кв. 1, по регулационния и застроителен план на с. Хотанца, Община Русе, Област Русе, с площ от 904 кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, отреден за жилищно застрояване, с адрес: Област Русе, Община Русе, с. Хотанца, предмет на Акт за частна общинска собственост №10810/17.05.2023 г., вписан под №5916, том 3228, ДВР 5923, вх. рег. № 6094/29.05.2023 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 21 020.00 лева, без данъци и такси.

2. Дава съгласие за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на незастроен поземлен имот – частна общинска собственост, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот /УПИ/ XX – 17, в кв. 1, по регулационния и застроителен план на с. Хотанца, Община Русе, Област Русе, с площ от 904 кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, отреден за жилищно застрояване, с адрес: Област Русе, Община Русе, с. Хотанца, предмет на Акт за частна общинска собственост №10810/17.05.2023 г., вписан под №5916, том 3228, ДВР 5923, вх. рег. № 6094/29.05.2023 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, при начална тръжна пазарна цена 21 020.00 лв., без дължими данъци и такси.

Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на тръжната процедура и са за сметка на спечелилия участник – купувач.

30% от постъпленията от продажбата да се използват за дейностите, визирани в чл.52, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, на територията на съответното населено място.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)