Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1413

РЕШЕНИЕ № 1413
Прието с Протокол № 64/14.09.2007 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.12, ал.1 и ал.2 от Наредба № 1 на ОбС – Русе; раздел І, чл.2, ал.1, т.3 и раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2 на ОбС, Общинският съвет реши:

І. Дава съгласие да се проведе търг за отдаване под наем за срок от четири години на: Павилион за закуски и кафе – автоспирка, общинска собственост, построена върху част от терен публична общинска собственост в близост до центъра на с. Ново село с площ – 20,00кв.м и начална наемна цена – 58,00лв. без ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.3 ; раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2.

ІІ. Упълномощава Кмета на Община – Русе да създаде организация за провеждане на търг по точка І. след влизане в сила Решение на Общинския съвет, издаде заповед, определяща спечелилилия търга и сключи договои за наем за срок от четири години с лицето спечелило търга.