Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1414 Прието с Протокол № 50/13.07.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 26, ал. 1, т. 1 и чл. 30 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Заявление с вх. №ОИ-10-65/2022 г. и извлечение от Протокол №36/24.02.2023 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

Дава съгласие за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на незастроен урегулиран поземлен имот, представляващ УПИ IX – 44 в кв. 22 по Застроителния и регулационен план на с. Просена, Община Русе, одобрен със Заповед №1728/21.09.1988 г. на Главен архитект на гр. Русе, с площ от 860 кв.м., отреден за жилищно застрояване, с адрес с. Просена, общ. Русе, ул. „Христо Ботев“, предмет на АЧОС №4758/28.09.2006 г., вписан под №178, том 38, Н.Д. 9449, Парт. №320, вх.рег. №13361 от 04.10.2006 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, при начална тръжна продажна цена 6 120,00 лева, без дължими данъци и такси.

Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на тръжната процедура и са за сметка на спечелилия участник – купувач.

30% от постъпленията от продажбата да се използват за дейности, предвидени в чл. 52, ал. 5 на Закона за местното самоуправление и местната администрация, на територията на съответното населено място.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)