Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1414 Прието с Протокол № 51/18.06.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 30 от Наредба №1 на Общинския съвет – Русе, протокол №35/21.04.2015 г. на Комисията по общинска собственост и заявление за откриване процедура за продажба, Общинският съвет реши:

Дава съгласие за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ гараж, сграда с идентификатор 63427.2.2631.24 съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, предмет на АЧОС №7331 от 02.09.2014 г.(вписан под №140, том 30, ДВР 11850, н.А 5905, вх. №12075 от 12.09.2014 г., разположен в гаражна група, северно от жилищен блок „Варна“, ул. Свети Климент Охридски“, град Русе, с начална тръжна цена 10 300,00 лева, без ДДС, данъци и такси.
Дължимите данъци и такси са за сметка на спечелилият участник-купувач.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)