Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1414

РЕШЕНИЕ № 1414
Прието с Протокол № 64/14.09.2007 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл. 10, ал.4 и чл.44 от ЗНП, във връзка с чл.12 от Наредба №1, Общинският съвет реши:

І. Дава съгласие да се проведе конкурс за отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост – ОУ ”Т. Кърджиев”, с адрес – гр. Русе, ул “Байкал” №2, както следва: книжарница с полезна площ 6.00 кв.м. и начална наемна цена 38.00 лв, със срок на договора – пет години.
ІI. Дава съгласие да се проведе конкурс за отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост – ОУ ”П. Кр. Яворов”, с адрес – гр. Русе, ул “Бр. Миладинови” №37, както следва:
– ученически бюфет с полезна площ 21 кв.м. и начална наемна цена 68,00 лв. със срок на договора – пет години.
– стоматологичен кабинет с полезна площ 15.40 кв.м. и начална наемна цена 66.00лв., със срок на договора – пет години.
IІI. Възлага на Кмета на Община Русе да създаде организация за провеждане на конкурс по т.1, след влизане в сила решение на Общинския съвет, да издаде заповеди на лицата спечелили конкурса и упълномощи директорите на училищата да сключат договори за наем.