Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1415 Прието с Протокол № 50/13.07.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. с чл. 8, ал. 1 и ал. 9, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 26, ал. 1, т. 1 и чл. 30 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Заявление вх. №ОИ-10-11/18.01.23г. и извлечение от Протокол №37/27.03.2023 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

1. Допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023“ г. с продажба на поземлен имот с идентификатор: 52235.143.2 – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя, с площ от 57 кв.м., с начин на трайно ползване: Нива, землището на село Ново село, местност „Край село“ по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Ново село, Община Русе, категория на земята 3, при граници и съседни имоти: 52235.143.1, 52235.143.3, 52235.888.9901. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост с №9333/08.08.2019 г. за частна общинска собственост, вписан под №20, т. 27, Н.Д. 5474, ДВР – 10338, вх. рег. №10563/18.08.2019 г. в Служба по вписванията – град Русе към Агенция по вписванията, с прогнозен приход от продажбата в размер на 246,00 лв. (двеста четиридесет и шест лева), без данъци и такси.

2. Дава съгласие за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор: 52235.143.2 – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя, с площ от 57 кв.м., начин на трайно ползване: Нива, землището на село Ново село, местност „Край село“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Ново село, ЕКАТТЕ: 52235, Община Русе, категория на земята 3, при граници и съседни имоти: 52235.143.1, 52235.143.3, 52235.888.9901. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост с №9333/08.08.2019 г. за частна общинска собственост, вписан под № 20, т. 27, вх. рег. №10563/18.08.2018 г. в Служба по вписванията – град Русе към Агенция по вписванията, с начална тръжна продажна цена в размер на 246,00 лв. (двеста четиридесет и шест лева), без данъци и такси.

Дължимите данъци и такси са за сметка на спечелилия търга участник – купувач.

30% от постъпленията от продажбата да се използват за дейности, предвидени в чл. 52, ал. 5 на Закона за местното самоуправление и местната администрация, на територията на съответното населено място.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)