Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1415 Прието с Протокол № 51/18.06.2015 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.3 и чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.31, ал.1 от Наредба № 1 на Общински съвет – Русе, Протокол № 36/20.05.2015 г. на Комисията по общинска собственост, чл.8, ал.9 и ал.10 от ЗОС и заявление за закупуване на имота, Общинският съвет реши:

1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015 г. за ПИ с идентификатор 63427.150.558, находящ се в местността „Караманлийка ”, с площ 539 кв.м., начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих, пета категория при неполивни условия, предмет на акт № 7437/12.05.2015 г. за частна общинска собственост, вписан под № 163, том 15, н.д. 2967, вх. № 5855/15.05.2015 г. по описа на Служба по вписванията – град Русе към Агенция по вписванията, с прогнозен приход от продажбата в размер на 650,00 лв. (шестстотин и петдесет лева) без ДДС, данъци и такси.
2. Дава съгласие за извършване на продажба по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС на ПИ с идентификатор 63427.150.558, находящ се в местността „Караманлийка ”, с площ 539 кв.м., начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, пета категория при неполивни условия, предмет на акт № 7437/12.05.2015 г. за частна общинска собственост, вписан под № 163, том 15, н.д. 2967, вх. № 5855/15.05.2015 г. по описа на Служба по вписванията – град Русе към Агенция по вписванията на Добри Русев Мисирджиев, срещу заплащане от купувача на сумата в размер на 650,00 лв. (шестстотин и петдесет лева) без ДДС, данъци и такси. Дължимите данъци и такси са за сметка на купувача.
3. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)