Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1415

РЕШЕНИЕ № 1415
Прието с Протокол № 64/14.09.2007 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 56, ал.1 от ЗУТ, чл.14., ал.7 от ЗОС; чл.12, ал.ал.1 и 2, чл. 17 от Наредба №1; раздел І, чл.2, ал.ал.1,2 ; раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2 и чл.21, ал.1 от Наредба №7, Общинският съвет реши:

І. Дава съгласие да бъде проведен търг за отдаване под наем на части от терени ПОС, както следва:
1. За поставяне на павилион за магазин за промишлени стоки на бул. “Мидия Енос”, западно от Централна ж.п. гара, с площ от 100,00 кв.м. и начална наемна цена – 673,00лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал..1, т.1 и ал.2 ; раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2, със срок на договора три години.
2. За поставяне на павилион с обществено-обслужващо предназначение в ж.к. “Родина -ІІІ”, в квартал 788, с площ от 118,00 кв.м. и начална наемна цена – 325,00лв, определена съгласно раздел І, чл.2, ал..1, т.6 и ал.2 ; раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2, със срок на договора три години.
ІІ. Упълномощава Кмета на Община – Русе да създаде организация за провеждане на и търг по точка І. след влизане в сила Решение на Общинския съвет и сключи договори за наем с лицата спечелили търга. Срок на договорите, съгласно точка І