Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1416 Прието с Протокол № 50/13.07.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, при съответно приложение чл. 30, ал. 3 и чл. 40, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи /ППЗОЗЗ/, Общински съвет – Русе реши:

Дава предварително съгласие за промяна предназначението на част с площ 523 кв. м. от поземлен имот с идентификатор 63427.43.17 по Кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на град Русе, с адрес на поземления имот: землище на град Русе, община Русе, област Русе, местност „Кадишева нива, целият с площ 10 742 кв., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път, предмет на Акт № 10659/19.12.2022 г. за публична общинска собственост, вписан под № 34, том 49, вх. рег. № 17009/23.12.2022 г. в Служба по вписванията – град Русе към Агенция по вписванията, необходима за осигуряване на транспортен достъп до поземлен имот с идентификатор 63427.43.23 по КККР на град Русе, собственост на „ИВ ТРАНС О9“ ЕООД, ЕИК 200701672.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)