Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1416 Прието с Протокол № 51/18.06.2015 г.

На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 30 от Наредба № 1 на Общински съвет-Русе, Протокол № 36/20.05.2015 г. и заявления за закупуване на имоти, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти-частна общинска собственост:
1.1. ПИ с идентификатор 63427.159.488, находящ се в местността „Кону бунар”, землище на град Русе, с площ 642 кв.м., начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, пета категория при неполивни условия, предмет на акт № 7435/08.05.2015 г. за частна общинска собственост, вписан под № 126, том 15, н.д. 2931, дв. вх. рег. № 5707, вх. № 5793/14.05.2015 г. по описа на Служба по вписванията – град Русе към Агенция по вписванията, с начална тръжна цена 1540,00 лв. (хиляда петстотин и четиридесет лева) без ДДС, данъци и такси.
1.2. ПИ с идентификатор 63427.159.604, находящ се в местността „Кону бунар”, землище на град Русе, с площ 1079 кв.м., начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, пета категория при неполивни условия, предмет на акт № 7430/07.05.2015 г. за частна общинска собственост, вписан под № 98, том 15, н.д. 2904, дв. вх. рег. № 5646, вх. № 5723/13.05.2015 г. по описа на Служба по вписванията – град Русе към Агенция по вписванията, с начална тръжна цена 2600,00 лв. (две хиляди и шестстотин лева) без ДДС, данъци и такси.
Дължимите данъци и такси са за сметка на спечелилите участници-купувачи.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)