Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1416

РЕШЕНИЕ № 1416
Прието с Протокол № 64/14.09.2007 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.124, ал.2 и 3 от ЗУТ, Общинският съвет реши:
1. Дава съгласие за изработване план за регулация на част от поземлен имот № 302, с площ 38 942 кв.м, при граници за имота: североизток – терен за търговско строителство, югоизток – ул. „Капитан Райчо Николов”, УПИ І – 242 и УПИ І-182, югозапад – ДКК „Дунавия”, северозапад – река Дунав, подробно описан в АОС №4668/11.07.2006 г., като се обособи урегулиран поземлен имот с мин. площ 20 дка с отреждане за „Рибарско селище”, съгласно приложената скица – предложение.
2. Задължава кмета на Община Русе да внесе в ОбС предложение за провеждане на конкурс за безвъзмездно право на ползване за новообразувания имот – за „Рибарско селище”, след влизане в сила на заповедта за план за регулация.