Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1417 Прието с Протокол № 50/13.07.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2, чл. 52, ал. 5, т. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 102, ал. 6, във връзка с ал. 4 на същия член от Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ), във връзка с чл. 14, ал. 2 и 7 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 11, ал. 1 и 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, чл. 1, т. 1, чл. 2, ал. 1, т. 7, чл. 3, 4 и 5 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе, за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:

1. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от седем години, като лекарски кабинет, на помещение, с площ 50,70 кв. м., разположено на първи етаж в масивна едноетажна сграда №503.722.1 по Кадастралния план на с. Червена вода, ЕКАТТЕ 80460, Община Русе, цялата сграда със застроена площ 287,00 кв. м. (а съобразно документ за собственост 300,00 кв.м.), с предназначение – Здравно заведение, ситуирана в поземлен имот №503.722 по Кадастралния план на с. Червена вода, ЕКАТТЕ 80460, Община Русе, представляващ УПИ IV-722 – За здравна служба, от кв. 58 по Регулационния план на с. Червена вода, ЕКАТТЕ 80460, Община Русе, с адрес: с. Червена вода, Община Русе, предмет на АПОС №3314/ 30.11.1999 г., с начална тръжна месечна наемна цена – 13,00 лв. (Тринадесет лева) без ДДС.;

2. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от седем години, като стоматологичен кабинет, на помещение, с площ 35,17 кв. м., разположено на първи етаж в масивна едноетажна сграда №503.722.1 по Кадастралния план на с. Червена вода, ЕКАТТЕ 80460, Община Русе, цялата сграда със застроена площ 287,00 кв. м. (а съобразно документ за собственост 300,00 кв.м.), с предназначение – Здравно заведение, ситуирана в поземлен имот №503.722 по Кадастралния план на с. Червена вода, ЕКАТТЕ 80460, Община Русе, представляващ УПИ IV-722 – За здравна служба, от кв. 58 по Регулационния план на с. Червена вода, ЕКАТТЕ 80460, Община Русе, с адрес: с. Червена вода, Община Русе, предмет на АПОС №3314/ 30.11.1999 г., с начална тръжна месечна наемна цена – 9,00 лв. (Девет лева) без ДДС.

3. Тридесет на сто от постъпленията от получения наем на помещенията – общинска собственост, да се използват за изпълнение на дейности от местно значение в съответното населено място.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)