Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1417 Прието с Протокол № 51/18.06.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 3 от ЗОС, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 31, ал.1, 2 и 3 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, извлечение от Протокол №31 от 27.11.2014 г. на КОбС, чл. 8, ал. 9 и ал. 10 от ЗОС и искане от Евдокия Николова Илиева, Общинският съвет реши:

1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2015 г. с УПИ I-1298, в кв.67 с площ от 541 кв.м, съгласно регулационен и застроителен план на град Мартен, Община Русе, предмет на АЧОС №7403/05.03.2015 г., вписан под №13, том 8, дв. Вх. 2851, н.д.1404, вх. №2883 от 17.03.2015 г. на СВп., с прогнозен приход от 6 878,00 лева.
2. Дава съгласие да се извърши продажба на земя, частна общинска собственост, представляваща УПИ I-1298, в кв.67 с площ от 541 кв.м, съгласно регулационен и застроителен план на град Мартен, Община Русе, предмет на АЧОС № 7403/05.03.2015 г., вписан под № 13, том 8, дв. Вх. 2851, н.д.1404, вх. № 2883 от 17.03.2015 г. на СВп., на Евдокия Николова Илиева от град Мартен, община Русе, ул.”Витоша” № 20, на цена в размер на 6 878,00 лева, без включени: ДДС, данъци и такси, които са за сметка на купувача.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)