Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1418 Прието с Протокол № 50/13.07.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 46, ал.1 и чл. 50, ал.2, т. 10 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на демонтирани части от контактната мрежа, следствие от изпълнението на строеж „Рехабилитация на тролейбусната инфраструктура – стълбове и контактна мрежа“ по проект „Интегрирана система за градски транспорт на град Русе“ , представляващи проводник – контакт R100 – материал (мед) – 26 460 кг. и стрелки – изолатори и кръстовки – смесен материал (желязо, месинг, мед) – 7 640 кг., с начална тръжна продажна цена, без дължими такси и данъци, които са за сметка на купувача, както следва:

– за проводник – контакт R100 в размер на 10,00 лв. (десет лева) на килограм;

– за стрелки – изолатори и кръстовки в размер на 2,96 лв. (два лева и деветдесет и шест стотинки) на килограм.

Вещите се продават заедно.

Разходите по товарене, транспортиране и теглене на описаните движими вещи, представляващи демонтирани части от контактната мрежа са за сметка на спечелилия участник – купувач.

Заплащането на продажната цена за цялото количество продаваните движими вещи описани по-горе да бъде извършено след сключване на договор за покупко – продажба, в 7 –дневен срок от претегляне на технически изправен кантар, преминал необходимата проверка на количеството, въз основа на издадени кантарни бележки за претеглените движими вещи по позиции и подписан протокол от представители на продавача и на купувача за окончателно определяне на продаваното количество съобразна достигнатата цена на килограм на тръжната процедура, предложена от купувача и установена в договора за продажба.

Собствеността спрямо продаваното количество движими вещи, представляващи демонтирани части от контактната мрежа, преминава върху купувача от момента на подписване на протокола по предходната точка от представители на продавача и на купувача за окончателно определяне на продаваното количество.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)