Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1418 Прието с Протокол № 51/18.06.2015 г.

На основание чл. 21, ал.2 и чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 36, ал.1, т.2 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл.34, ал. 1, т.2 от Наредба №1 на Общински съвет-Русе, във връзка с протокол №36/20.05.2015 г. на Комисията по общинска собственост, чл. 8, ал. 9 и ал. 10 от ЗОС и искане с вх.№ ОИ-04-1/27.02.2015 г., Общинският съвет реши:

1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2015 г. с 500/1165 идеални части от застроен Урегулиран поземлен имот (УПИ) Х-658 в кв. 39, целият от 1165 кв.м., съгласно действащ кадастрален план на град Мартен, община Русе, област Русе, предмет на е АЧОС № 7426 от 17.04.2015 г., вписан под № 32, том 13, ДВР 4826, вх. № 4836 от 22.04.2015 г. на СВп., с прогнозен приход от 6 400,00 лева.
2. Дава съгласие за прекратяване съсобствеността между Община Русе и Марин Петров Цветков, чрез изкупуване частта на общината, представляваща 500/1165 кв.м идеални части от застроен Урегулиран поземлен имот (УПИ) Х-658 в кв. 39, целият от 1165 кв.м., съгласно действащ кадастрален план на град Мартен, община Русе, област Русе, срещу заплащане на пазарната цена в размер на 6 400,00 лева, без включени данъци и такси. Дължимите ДДС, данъци и такси са за сметка на Марин Петров Цветков.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)