Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1419 Прието с Протокол № 50/13.07.2023 г.

На основание, чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.14, ал. 7, във връзка с ал.2 от ЗОС, чл.49, ал.1, т.1 от Наредба № 1 за общинската собственост, Общински съвет – Русе реши:

  1. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от десет години на сграда, с предназначение „Спортна сграда, база“, с идентификатор 63427.1.289.4, със застроена площ 380.00 кв. м по кадастралната карта на гр. Русе, едноетажна, сглобяема, публична общинска собственост, описана в АПОС № 5521/31.07.2008 г., с адрес: гр. Русе, ул. „Цветница“ № 6.
  2. Определя начална тръжна месечна наемна цена от 395,00 /триста деветдесет и пет/ лв., без ДДС, определена от независим оценител на недвижими имоти.
  3. Упълномощава кмета на Община Русе, след влизане в сила решението на Общинския съвет, да създаде организация за провеждане на публичен търг с явно наддаване, да издаде заповед и сключи договор за наем с лицата, спечелили публичния търг.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)