Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1419 Прието с Протокол № 51/18.06.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 1 и чл. 21, ал. 2, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС; чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 34, ал. 1, т. 2 от Наредба № 1 на Общински съвет-Русе, във връзка с Протокол № 32/28.01.2015 г. на Комисията по общинска собственост и молба от съсобствениците в ПИ с идентификатор 63427.2.5679, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за прекратяване съсобствеността между Община Русе и Теменужка Козарева, и Строител 2004 ЕООД, чрез изкупуване частта на общината по равно – по ½ ид.ч. от правото на собственост, представляваща 185,74/480 ид.ч. от УПИ ХІІІ-5592, кв. 236 по регулационен план, а по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе ПИ 63427.2.5679, с административен адрес в град Русе, ул. „Хан Аспарух” № 35, срещу заплащане пазарната цена в общ размер на 110 000 лв. (сто и десет хиляди лева) без ДДС, данъци и такси. Данъците и таксите са за сметка на купувачите.
2. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)