Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1419

РЕШЕНИЕ №   1419
Прието с Протокол №   64/14.09.2007 г.
 

          На основание чл. 21, ал.1, т.23, във връзка с чл.17 ал.1 т.3 от ЗМСМА, във връзка с чл. 11, ал.1, т.1 и ал. 2 от Наредба № 7 на МОН за определяне броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, Общинският съвет реши:

          1. Утвърждава паралелки с пълняемост под определения минимум и слети паралелки за учебната 2007/2008г. на територията на Община Русе, както следва:

 

Непълни паралелки в общинските училища за учебната 2007/2008 г.

 
 
Училище
 
 
Клас
 
 
Норма
 
 

Реален брой

ученици
Разрешен
минимален

брой ученици от Общински съвет

1.ОУ”Отец Паисий”- с. Тетово

І
V
VІІ
VІІІ
 
16
18
18
18
18
 
14
14
16
14
15
 
12
14
14
14
14
 
2. НУ „Васил Априлов” –
с. Хотанца
ІV
 
16
 
12
 
12
 

3. ОУ”Христо Смирненски”-

кв. Долапите, Русе
 
 
 
 
 
ІІ
ІV
VІІ
VІІІ
16
16
18
18
18
 
15
13
17
15
16
 
12
12
14
14
14
 

4. ОУ”Св.Св. Кирил и Методий” – с.Николово

VІІІ
18
18
 
16
17
 
14
14
 

6.ОУ” Христо Ботев” – 

с. Червена вода
V
VІІ
VІІІ
 
18
18
18
18
 
15
14
14
14
14
14
14
14

7. ОУ”Св.Св. Кирил и Методий” –

с. Семерджиево
І
ІІ
ІІІ
ІV
V
VІІІ
16
16
16
16
18
18
18
12
12
14
14
15
14
14
12
12
12
12
14
14
14

8. ОУ”Г.С.Раковски” с. Ново село

V
VІІІ
 
18
18
 
16
17
 
14
14
 

                                           ОБЩО:

26 паралелки
 
379 ученици
 
 

Слети паралелки в общинските училища за учебната 2007/2008 г.

 
Училище
Класове
Брой ученици
Реален брой ученици
Разрешен минимален брой ученици от Общински съвет
1. ОУ”Г.С.Раковски” –
с. Ново село
І и ІІ
ІІІ и ІV
8+8
12+7
16
19
10
10

2. ОУ” Христо Ботев” – 

с. Червена вода
І и ІІ
ІІІ и ІV
 
7+7
7+8
14
15
 
10
10
 

3. НУ “Васил Априлов” с.Хотанца

 
І и ІІ
9+11
20
10
                                            ОБЩО:
5 класа
 
84 ученици