Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 142 Прието с Протокол № 6/25.02.2016 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.23 във връзка с чл.21, ал.2 от ЗМСМА Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие Община Русе да кандидатства в рамките на Инвестиционна програма за климата на Националния доверителен екофонд с проект за прилагане на мерки за енергийна ефективност за обекти:
– Обект 1 – Общежитие за средношколци, находящ се в град Русе, бул. „Липник“ източна промишлена зона, сгради с идентификатори 63427.8.1307.1 и 63427.8.1307.2, описан в Акт № 7295/04.07.2014 г. за публична общинска собственост;
– Обект 2 – Общински детски център за култура и изкуство, находящ се в град Русе, ул. „Околчица“ № 9, сграда с идентификатор 63427.7.138.1, описан в Акт № 6626/25.01.2012 г. за публична общинска собственост;
– Обект 3 – ОДЗ „Райна Княгиня“, находящ се в град Мартен, бул.“България“ № 69, описан в Акт № 3380/10.03.2000 г. за публична общинска собственост;
– Обект 4 – ОУ „Отец Паисий“, находящ се в град Мартен, ул. „България“ № 47, описан в Акт № 1132/07.02.1997 г. за публична общинска собственост.
2. Дава съгласие Община Русе да осигури необходимия собствен принос в размер на 15 % от бюджета на проекта.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)