Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 142 Прието с Протокол № 6/29.02.2024г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.11, ал.2 и чл.14, ал.6 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.15, ал.6 от Наредба № 1 на Общинския съвет за общинската собственост, във връзка с чл.1, т.2, чл.2, ал.1, т.19, чл.3, чл.4 и чл.5 от Наредба №2 на Общинския съвет за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:

1. Дава съгласие да се отдаде под наем за срок от седем години, като клуб,                        на Сдружение „Дружество на хора с увреждания – Кураж“, ЕИК 117527702, помещение, представляващо самостоятелен обект в сграда с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.1.140.1.125, със застроена площ на самостоятелния обект 65,00 кв.м, с предназначение – за културна и обществена дейност, брой нива на обекта – едно, намиращ се в сграда с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.1.140.1, разположена в поземлен имот с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.1.140, с административен адрес гр. Русе, кв. „Възраждане“, ул. „Доростол“ №36, вх. 1, ет. 0, предмет на АЧОС №10973 от 04.01.2024 г., срещу заплащане на месечна наемна цена в размер на 54,60лв. без включен ДДС.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14 – дневен срок от съобщаването.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (акад. Христо Белоев, дтн)