Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 142 Прието с Протокол № 9/21.05.2020 г.

            На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и искане с вх.№№УТ-27-6/24.01.2020г. и 94Т-958-1#1/21.02.2020г. от Теодор Петров Димитров,  Общински съвет – Русе реши:

  1. Одобрява задание за проектиране на подробен устройствен план – план за застрояване на новообразуван имот № 503.543,  находящ се в местността „ДРИБАК 6“,  с. Николово, община Русе, като с плана да се определи вилна зона за застрояване – Ов, а ограничителните линии на застрояване да се разположат на по 4 метра от двете странични граници на имота и от външната граница на имота към обслужващия път от северозапад и на 16 метра от дъното на имота. Да се запазят като елементи на плана за застрояване съществуващите годни сгради в имота, за които има надлежно издадени строителни книжа. Проектът да се изработи в съответствие с изискванията на Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове и на чл.108, ал. 2 от ЗУТ. Да се съобразят изискванията и условията дадени с писма №30-9965-45#1/10.03.2020г. от „В и К“ ООД – Русе и 30-9965-45#2/12.03.2020г.  от „ЕРП Север“ АД;
  2. Разрешава изработване  на план за застрояване на новообразуван имот № 503.543,  находящ се в местността „ДРИБАК 6“,  с. Николово, община Русе, в съответствие с одобреното в т.1 задание.   

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)