Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 142

Прието с Протокол № 9/19.04.2012 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2 и чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.30 от Наредба № 1 на Общинския съвет Русе, протокол № 120/20.05.2011 г. на Комисията по общинска собственост и заявления за откриване процедура за продажба на общински имот, Общинският съвет реши:
1. Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба за имот с идентификатор 63427.126.37 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка сто двадесет и шест точка тридесет и седем) с площ 1,901 (един дка деветстотин и един ара) дка в землището на град Русе, местност „Горни Растов”, пета категория при неполивни условия, начин на трайно ползване – нива, предмет на акт №6066/31.07.2009 г. за частна общинска собственост, вписан под №138, том 37, н.д. 8080, вх. рег.№15765/19.11.2009 г. в АВп при РРС, с начална тръжна цена от 1901 лв. (хиляда деветстотин и един), без ДДС и без данъци и такси.
Дължимите данъци и такси са за сметка на спечелилия търга.
2. Задължава Кмета на Община Русе да организира провеждането на търга, да издаде заповед за определяне на спечелилия участник и сключи договор за продажба на имота, описан в т.1 от настоящото решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)