Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 142

РЕШЕНИЕ № 142
Прието с Протокол № 10/17.04.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.12, ал.1 и ал.2 от Наредба № 1 на ОбС – Русе; раздел І, чл.2, ал. 1, т.33 и раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2 на ОбС – Русе, Общинският съвет реши:

І. Дава съгласие да се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от четири години на част от имот публична общинска собственост, в сградата на Община – Русе, във фоайето пред Пленарна зала, състояща се от 1,00кв.м. площ и начална месечна наемна цена – 83,66лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1 , т.33 и раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2 на Общинския съвет.

ІІ. Упълномощава Кмета на Община – Русе да създаде организация за провеждане на търга по точка І. след влизане в сила Решението на Общинския съвет и сключи договор за наем за срок от четири години с лицето спечелило търга .