Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1420 Прието с Протокол № 51/18.06.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА; чл. 8 и чл. 39, ал. 4 от ЗОС; чл. 44, ал. 4 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет-Русе, Общинският съвет реши:

1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015 г. с имот намиращ се в гр. Русе по ул. „Чипровци” № 14, бл. „Клисура“, вх. 1, ет. 1, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.5.510.3.2 с площ 30,72 кв.м., заедно с 0,560 % ид. части от общите части на сградата, предмет на АЧОС № 7441/22.05.2015 г., вписан под № 39, том 17, н.д. 3250, вх. рег. № 6397/27.05.2015 г. в Службата по вписванията – гр. Русе към Агенцията по вписванията, за учредяване безвъзмездно право на ползване.
2. Дава съгласие за учредяване безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот-частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе по ул. „Чипровци” № 14, бл. „Клисура“, вх. 1, ет. 1, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.5.510.3.2 с площ 30,72 кв.м., заедно с 0,560 % ид. части от общите части на сградата, предмет на АЧОС № 7441/22.05.2015 г., вписан под № 39, том 17, н.д. 3250, вх. рег. № 6397/27.05.2015 г. в Службата по вписванията – гр. Русе към Агенцията по вписванията, на Сдружение с общественополезна дейност „Национална асоциация на сляпо-глухите в България“, за срок от 5 /пет/ години.
Решението подлежи на оспорване чрез ОбС – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)