Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1421 Прието с Протокол № 50/13.07.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация чл. 39, ал. 2 и ал.4, чл. 8, ал. 1 и ал. 9, от Закона за общинската собственост и чл. 44, ал. 2 и ал. 4 от Наредба № 1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост, Общински съвет – Русе реши:

1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023 г. за учредяване безвъзмездно право на ползване върху поземлен имот с идентификатор 63427.4.2998 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, Община Русе, с площ 7 209 кв.м., намиращ се в гр. Русе, кв. „Дружба – 3“, с НТП: Спортно игрище, обект на Акт за частна общинска собственост №6798/24.10.2012 г., което да се използва за спортно и тренировъчна дейност, за срок от 10 г. (десет години) на сдружение „ФУТБОЛЕН КЛУБ – ЛЕВСКИ – 2000 – РУСЕ“, ЕИК: 117527321.

2. Дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 10 г. (десет години) на сдружение „ФУТБОЛЕН КЛУБ – ЛЕВСКИ – 2000 – РУСЕ“, ЕИК: 117527321, представлявано от председателя Цоню Кюранов, върху поземлен имот с идентификатор 63427.4.2998 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, Община Русе, с площ 7 209 кв.м., намиращ се в гр. Русе, кв. „Дружба – 3“, с НТП: Спортно игрище, обект на Акт за частна общинска собственост №6798/24.10.2012 г., което да се използва за спортно и тренировъчна дейност.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)