Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1421 Прието с Протокол № 51/18.06.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл.30 от Наредба №1 за общинската собственост на ОбС Русе, заявления за закупуване на имоти и извлечения от протоколи №32/28.01.2015 г. и №33/24.02.2015 г. на КОбС, Общинският съвет реши:

І. Дава съгласие за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти-частна общинска собственост:
1.ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща имот №503.1583, с площ от 490 кв.м., намиращ се в землището на с. Николово, местност „Дрибак 3,4”, предмет на АОС №7091/07.11.2013 г. (вписан под №80, том 41, дв.вх.15688 н.д 8063 от 13.11.2013 г. на АВп.), при начална тръжна цена 2000,00 лв./две хиляди лева/, без включени ДДС, данъци и такси.
2.ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща имот №503.2230 с площ от 497 кв.м., намиращ се в землището на с. Николово, местност „Дрибак 1,2”, предмет на АОС № 7386/28.01.2015 г. (вписан под № 50, том 3, н.д.437, дв.вх. 948 от 30.01.2015 г. на АВп.), при начална тръжна цена 2000,00 лв. /две хиляди лева/, без включени ДДС, данъци и такси.
Дължимите данъци и такси са за сметка на спечелилите участници-купувачи.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)