Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1422 Прието с Протокол № 51/18.06.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 78а от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползване на земеделските земи, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за промяна на начина на трайно ползване – от „мочурище“ в „пасище, мера“ на имот № 000314, публична общинска собственост, находящ се в землището на с. Николово, Община Русе, актуван с Акт за публична общинска собственост № 7253/03.06.2014 г., местност Потока, с начин на трайно ползване – „мочурище“ с площ от 76,271 дка.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)