Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1423 Прието с Протокол № 50/13.07.2023 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.140, ал.5 от Закона за Закона за публичните финанси, чл.9, ал.3 от Закона за общинския дълг и чл.37, ал.6 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Русе, Общинският съвет реши:

  1. Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2022 г., съгласно Приложение № 1 както следва:
    1. 1.1. По прихода: 228 669 800 лв.
    2. 1.2. По разхода: 172 961 138 лв.
    3. 1.3. Преходен остатък, в размер на 55 708 662 лв.

2. Приема отчета на натуралните показатели на Община Русе за 2022 г. Приложение № 1а.

3. Приема отчета за касово изпълнение на бюджета, на средствата от Европейския съюз и на чуждите средства за 2022 г. Приложение № 2

4. Приема отчета на инвестиционната програма, в едно със средствата от ЕС за 2022 г.

Приложение № 3.

5. Приема отчета за изпълнение на средствата от ЕС за 2022 г., в т.ч.:

– Отчет на средствата от ЕС, предоставени по ОП – код 98 (KSF) Приложение № 4.

– Отчет на средствата от РА, фонд „Земеделие“ – код 42 (RA) Приложение № 5.

– Отчет на другите европейски средства – код 96 (DES) Приложение № 6.

– Отчет на средствата по др. международни програми – код 97 (DMP) Приложение № 7.

7. Приема отчета на чуждите средства- код 33 за 2022 г. Приложение № 8.

8. Приема отчета на план-сметките на общинските предприятия за 2022 г.Приложение № 9.

9. Приема отчета на план-сметката на ТБО по чл.66 от ЗМДТ за 2022 г. Приложение № 10.

10. Приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг за 2022 г. Приложение № 11.

11. Одитен доклад на Сметна палата за заверка на годишния финансов отчет на община Русе за 2022 г. Приложение № 12.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)