Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1423 Прието с Протокол № 51/18.06.2015 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.11, ал.1, изр.1 и чл. 14, ал.1, изр.2, чл.76, ал.1 и ал.2 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общинския съвет – Русе и Заповед № РД-46-311/18.03.2015 г. на Министъра на земеделието и храните, Общинският съвет реши:

Определя начална тръжна цена за отдаване под наем на земеделски земи от ОПФ, както следва:
– За отглеждане на едногодишни полски култури – 44,00 лв./дка;
– За определени за индивидуално ползване пасища, мери, публична общинска собственост – 6,00 лв./дка за срок от една стопанска година по реда на чл. 37 и, ал. 13 и 14 ЗСПЗЗ.
– За създаване и отглеждане на трайни насаждения по периоди:

 

Трайни насаждения
Гратисен период
Период на плододаване
год.
лв./дка
Лозови насаждения
      
 
3
4-7
44,00
8-20
66,00
За останалия период на плододаване
44,00
Овощни насаждения
4
5-7
33,00
За останалия период на плододаване
50,00
Ягодоплодни култури
2
За периода на плододаване
50,00
Етерично-маслени култури – роза, мента, лавандула, шипка и др.
3
За периода на плододаване
33,00
Култивирани билки – срок на предоставяне – 5 години
1
2-5
24,00
Калифорнийски аспержи – срок на предоставяне – 15 години
3
4-12
52,00
13-15
33,00
 
 
–          За отглеждане на съществуващи трайни насаждения:
 
Трайни насаждения
Цена лв./дка
1.      Лозови насаждения
44,00
2.      Овощни насаждения (семкови, костилкови, черупкови)
41,00
3.      Етеричномаслени култури (роза, мента, лавандула, шипка и др.)
33,00
 
 
                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:
                                                                           (засл. проф. В. Пенчев)