Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1423

РЕШЕНИЕ №   1423
Прието с Протокол №   64/14.09.2007 г.
 

                На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.18 от Закона за общинските бюджети,  чл.13 ал.3 и § 32 от ПЗР на ЗДБРБ за 2007 г., Общинският съвет реши:

                                                           

                1. Коригира бюджета на общината за 2007 година по разходната част, както следва:

 
                РАЗХОДИ

               ТЕКУЩ  БЮДЖЕТ – Държавни дейности      

 
              ФУНКЦИЯ „Образование”
               Дейност 311 – Ц Д Г 

               § 02 01 Др.възнагр.за нещатен персонал по труд.правоотн.                 + 2 960 лв.

                  ЦДГ „Ралица”                 1 100 лв.

                  ЦДГ Семерджиево         1 100 лв.

                  ЦДГ Ново село                  760 лв.

              § 02 02 Др.възнагр.за нещатен персонал по извънтруд.правоотн.          + 700 лв.

                  ЦДГ „Пролет”

              § 02 08 Обезщетения с х-р на възнаграждения                                      + 26 190 лв.

                 ЦДГ „Детелина”              9 700 лв.

                 ЦДГ „Ч. шапчица”           2 800 лв.

                 ЦДГ „Пролет”                10 500 лв.

                 ЦДГ Ново село                    190 лв.

                 ЦДГ „Звездица”                3 000 лв.

              § 02 09 Др.плащания и възнаграждения                                                     + 150 лв.

                 ЦДГ Ново село   

              § 05 51 Осиг.вноски от работодателя за ДОО                                            + 520 лв.

                 ЦДГ „Ралица”                      260 лв.

                 ЦДГ Семерджиево              260 лв. 

              § 05 60 Здравно осиг.вноски от работодателя                                           + 140 лв.

                 ЦДГ „Ралица”                        70 лв.

                 ЦДГ Семерджиево                 70 лв.

              § 05 80 Вноски за доп.зад.осиг.от работодателя                                        + 140 лв.
                 ЦДГ „Ралица”                         70 лв.
                 ЦДГ Семерджиево                 70 лв.

               § 10 20 Външни услуги                                                                            – 13 062 лв.

                Всичко за дейност                                                                                + 17 738 лв.

 
                Дейност 318 Предучилищна полудн.подг. 

                § 10 16 Вода, горива, ел.енергия                                                            – 12 939 лв.

                Дейност 322 Общообразователни училища

                § 0101 Заплати на персонала нает по трудови правоотношения       + 30 000 лв.

                   ОУ кв. Средна кула                                   – 9 800 лв.
                   За разпределение от Комисия               + 39 800 лв.     

               § 02 01 Др.възнагр.за нещатен персонал по труд.правоотн.               – 15 000 лв.

                  СОУ „В.Левски”  

                § 0551 Осиг. вноски от работодателя за ДОО                           

                  ОУ кв. Средна кула                                    – 7 800 лв.

                  За разпределение от Комисия                   + 7 800 лв.

               § 0552    Осиг. вноски от работодателя за УПФ                                     + 1 810 лв.

                  За разпределение от Комисия                   + 1 810 лв    

               § 0560 Здравно осиг. вноски от работодател                                         + 1 550 лв.

                  За разпределение от Комисия                   + 1 550 лв.

              Всичко за разпределение от Комисия                                                + 50 960 лв.                                      

                § 10 16 Вода, горива, ел.енергия                                                              – 4 799 лв.

                § 10 20 Външни услуги СОУ „В.Левски”                                              + 2 000 лв.

                § 10 30 Текущ ремонт   СОУ „В.Левски”                                             + 13 000 лв. 

                Всичко за дейност                                                                                  +28 561 лв.

               Дейност 337 Извънучилищни дейности

                МУЦТПО
               § 0101 Заплати на персонала нает по трудови правоотношения         30 000 лв.     
               § 0551 Осиг. вноски от работодателя за ДОО                                          3 360 лв.
               

              Всичко за дейност:                                                                                 – 33 360 лв.  

               

             Отпуснатите средства и численост – 23 бр. се отнасят за периода 01.10.2007 г. – 31.12.2007 г. и се осигуряват от бюджетите за 2007 г. на ОУ кв. „Средна кула” и МУЦТПО.

 

                Всичко текущ бюджет държавни дейности                                               0 лв.

 
                ТЕКУЩ  БЮДЖЕТ – Местни дейности
                ФУНКЦИЯ „Общи държавни служби”

                Дейност 122 Общинска администрация

                § 4214 Обезщетения и помощи по решение на общ.съвет

                П-да „Лечение на Симона Ивайлова Стойнова”                                   + 2 000 лв.

 
                ФУНКЦИЯ „Отбрана и сигурност”

                Дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност”

                § 10 20 Външни услуги                                                                        + 120 000 лв.

                 П-да „Бедствия”                                         + 120 000 лв.

               
               ФУНКЦИЯ „Образование”
               Дейност 311 – Ц Д Г
               § 10 13 Постелочен инвентар и облекло ЦДГ „Слънце”                       + 2 200 лв. 

               § 10 15 Материали –                                                                                   + 5 500 лв.

                ЦДГ „Ралица”                                                 + 3 700 лв.                                  

                ЦДГ „Незабравка”                                         –   8 200 лв.

                ЦДГ „Радост”                                                 + 10 000 лв. 

    § 10 20 Външни услуги                                                                             + 6 200 лв.  

                – ЦДГ „Радост” ул.”Червен” 5                       – 1 600 лв.

                – ЦДГ „Слънце”                                               +   800 лв.

                – ОДЗ Мартен                                                 + 7 000 лв.

                Всичко за дейност                                                                                 + 13 900 лв.

 

                ФУНКЦИЯ 05 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи „

                Дейност 525 Клубове на пенсионери, инвалиди и др.соц.услуги

                § 10 16 – Горива и ел.енергия – Съюз на слепите                                 – 1 000 лв.
 

               ФУНКЦИЯ 06Жил. строителство, БКС и опазване на околната среда”

                Дейност 619 „Др. дейности по жил.строителство и рег. развитие”

                 § 1030 Текущ ремонт                                                                              – 55 000 лв.

               

               ФУНКЦИЯ 07 „Почивно дело, култура, религиозни дейности „

               Дейност 714 Спортни бази и спорт за всички

               § 10 98 Други некласифицирани разходи                                             + 10 000 лв.

                П-да  Спортен календар

               Дейност 759 Други дейности по културата

                § 1098   Други некласифицирани разходи                                                  

                 П-да „Дом на учените”                                                                            + 5 000 лв.  

                                                  

               ФУНКЦИЯ „Икономически дейности и услуги”

               Дейност 898 „Други дейности по икономиката”
               Младежки дом

               § 02 02 Др.възнагр.за нещатен персонал по извънтруд.правоотн.       + 2 300 лв.

               § 10 15 Материали                                                                                     + 2 500 лв.

               § 10 16 Вода, горива, ел.енергия                                                                + 500 лв.

               § 10 20 Външни услуги                                                                             + 1 200 лв.

               § 10 30 Текущ ремонт                                                                               + 4 500 лв.

               Всичко за дейност                                                                                 + 11 000 лв.
           

               Всичко текущ бюджет местни дейности                                         +105 900 лв.   

 

               ТЕКУЩ  БЮДЖЕТ – Дофинансиране

 
               ФУНКЦИЯ 04 „ Здравеопазване”

               Дейност 426 „Диспансери за кожно-венерически заболявания”

               § 4302 Субсидии за нефин. Предприятия

               – текущ ремонт на покрив на „Кожен диспансер”                                + 45 000 лв.

                Дейност 469 „Др. дейности по здравеопазването”

               § 1012 Медикаменти – училищно здравеопазване                                  + 3 000 лв   

                                                                                                     

               ФУНКЦИЯ 07 „Почивно дело, култура, религ.дейности”
               Дейност 739 Музеи, худ.галерии, паметници на културата –

               § 10 20 Външни услуги – в т.ч.                                                               – 1 900 лв.

                Регионален исторически музей         – 5 900 лв.

                Художествена галерия

                П-да „Паметни плочи”                      + 4 000 лв.
 

               Всичко текущ бюджет – дофинансиране                                           + 46 100 лв.

 
               Всичко УВЕЛИЧЕНИЕ на текущият бюджет :                            + 152 000 лв.
 
              КАПИТАЛОВ БЮДЖЕТ
              ФУНКЦИЯ „Общи държавни служби”

              Дейност 122 Общинска администрация

             § 5201 Придобиване на компютри и хардуер

             Обект „Компютърни системи – общ. администрация” 1 бр.                  – 1 200 лв.

             § 52 02 Придобиване на сгради                                                                      

              Обект: Закупуване частта от хотел „Сплендид”                                 – 452 500 лв.

              ФУНКЦИЯ 02 „Отбрана и сигурност”

             Дейност 239 „ Др. дейности по вътрешната сигурност”
              § 5203 Придобиване на др. оборудване

               Обект: „Моторен трион” 1 бр.                                                               + 1 200 лв.

              ФУНКЦИЯ 03 „Образование”
              Дейност 311 – Ц Д Г
              § 51 00 Основен ремонт

              Обект: Изграждане газификация на ОУ гр.Мартен                                40 000 лв.

               § 5203 Придобиване на друго оборудване 

                ЦДГ „Незабравка”

              Обект: „Хромникелови корита за мивки” 8 бр.                                       + 8 200 лв. 

               § 52 06 Изграждане на инфраструктурни обекти

              Обект „Изграждане на вентилационна система –

                          ЦДГ „Радост” ул.”Червен” 5                                                         + 1 600 лв.

              Обект: Изграждане газификация на ОДЗ Мартен                                + 54 000 лв.

              Дейност 322 Общообразователни училища –   дофин.
              § 52 03 Придобиване на др.оборудване, машини и съоръжения

               Обект: „ Логопедичен апарат за заекващи СОУ „В.Левски”               + 3 000 лв.

              § 52 06 Изграждане на инфраструктурни обекти

              Обект: Изграждане газификация на ОУ гр.Мартен                              + 54 000 лв.

             ФУНКЦИЯ 05 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”

             Дейност 525 Клубове на пенсионери, инвалиди и др.соц.услуги – МД

             § 5201 Придобиване на компютри и хардуер

             Обект: „Компютърна конфигурация Съюз на слепите „                       + 1 000 лв.

             Дейност 543 Домове за възрастни с физически увреждания – дофин.

             § 52 06 Изграждане на инфраструктурни обекти

Обект:”Изграждане газификация ДСХФУ „Милосърдие”                  + 52 800 лв.

             ФУНКЦИЯ 07 „Почивно дело, култура, религ.дейности”

             Дейност 739 Музеи, худ.галерии, паметници на културата – дофин.

              § 52 06 Изграждане на инфраструктурни обекти
              Обект: „Изграждане на сигнално-охранителна система

                              на Исторически музей „                                                          +   5 900 лв.

             ФУНКЦИЯ 08 „Икономически дейности и услуги”

              Дейност 832 Служби и дейности по ремонт и изграждане

                                      на пътищата

               § 51 00 Основен ремонт
                Обект: „Основен ремонт и оформяне на площадно

                              пространство пред Градски хали / книжен пазар,

                              цветен пазар и детска площадка /                                         + 120 000 лв.

               § 52 06 Изграждане на инфраструктурни обекти

               Обект: „Изграждане улица в ЦЮР”                                                    – 64 000 лв.

                Обект:”Проектиране улица в ЦЮР”                                                   – 10 000 лв.
                Обект: „ Изграждане улица в ЖК „Здравец”

                              / до Средношколското общежитие /                                      + 74 000 лв.

                Обект: „Строителство бул.”Бозвели”,надзор и инв.контрол           + 40 000 лв.

 

              Всичко НАМАЛЕНИЕ на капиталовия бюджет                           – 152 000 лв.