Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1424 Прието с Протокол № 50/13.07.2023 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал.1, т. 8 и т.23, и чл. 54 ал. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 10 от ПМС №7/2023 г. за уреждане на бюджетни взаимоотношения през 2023 г. във връзка с чл. 6, чл. 7, чл.8, чл. 9 и чл. 10 от Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г., Общински съвет – Русе реши:

I. Разходи – държавни дейности

ФУНКЦИЯ „Образование“

Дейност 338 „Ресурсно подпомагане“

§1015 „Материали“ -12 739лв.

ДГ „Пинокио“-гр. Русе-6 416лв.

ДГ „Незабравка“-гр. Русе-4 813лв.

§1016 „Вода, горива и енергия“ – 5 048лв.

ДГ „Пинокио“-гр. Русе-5 048лв.

§1020 „Разходи за външни услуги“ – 4 028лв.

ДГ „Пинокио“-гр. Русе-4028лв.

ДГ „Русалка“ – гр. Русе

§1030 „Текущ ремонт“ -18 367лв.

§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ +38 672лв.

ДГ „Русалка“ – гр. Русе

Обект: „Изграждане на солна стая в сградата на ДГ „Русалка“ – Русе,

ул. „Шумнатица“№4“ +18 367лв.

ДГ „Пинокио“-гр. Русе

Обект: „Изграждане на солна стая в сградата на ДГ „Пинокио“- Русе,

ул.„Вискяр“№2“+15 492 лв.

ДГ „Незабравка“-гр. Русе

Обект: „Система за видеонаблюдение в дворните пространства на

ДГ „Незабравка“-гр. Русе, ул. „Българска морава“№7а“+4 813лв.

Всичко за дейност: 0лв.

ФУНКЦИЯ „Здравеопазване“

Дейност 431„ Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина

§5100 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ +4 021лв.

Обект: „Преустройство и промяна предназначението на етаж 3 на бивш

ДМСГД /разкриване на две яслени групи към ДЯ №6, град Русе/“+4 021 лв.

§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ -4 021лв.

Обект: „Електрически конвектомат – 3 бр.“

/ било 23612 лв.; става 21240 лв./ -2372лв.

Обект: „Парен казан – електрически“ / било 9824лв.; става 8175 лв. /-1649лв.

Обект: „ Климатик 24-ка за ДЯ 12“ /било 2000 лв.; става 2200 лв./ +200лв.

Обект: „Изграждане на система за видеонаблюдение в Детска ясла №9, гр. Русе с

/ било 3000 лв.; става 2800 лв./-200лв.

Всичко за дейност: 0лв.

Всичко за функция: 0лв.

Всичко разходи държавна дейност: 0лв.

II. Приходи – местни дейности

§3619 „Други неданъчни приходи“ +3 450лв.

§3701 „Внесен ДДС (-) -19 085лв.

§4022 „Постъпления от продажба на сгради“ -416 739лв.

§4040 „Постъпления от продажба на земя“ +479 481лв.

§8322 „Погашения по дългосрочни заеми от банки в страната(-) -56 820лв.

§9000 „Приватизация на дялове, акции и участия +947 023лв.

Всичко приходи местни дейности +937 310лв.

Всичко приходи по бюджета: +937 310лв.

III. Разходи – местни дейности

ФУНКЦИЯ „Общи държавни служби“

Дейност 122 „Общинска администрация“

§1015„Материали“ +2 915лв.

Кметство Сандрово+2915лв.

§1030 „Текущ ремонт“ +28 114лв.

Кметство Семерджиево+23999лв.

Кметство Ястребово+4115лв.

§5100 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ +27 000лв.

Обект: „Основен ремонт (подмяна на 4бр. газови кондензни котли)

на отоплителна инсталация в сградата на СБА, бул. „Скобелев“ №45 +27 000 лв.

§5301 „Придобиване на програмни продукти и лицензи за +832лв.

програмни продукти“

Обект: „Софтуер за отпечатване от отдалечен работен плот TSPRIN”

Всичко за дейност: +58 861лв.

Всичко за функция: +58 861лв.

ФУНКЦИЯ „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“

Дейност 604 „Осветление на улици и площади“

§1015„Материали“ +38 216лв. Кметство Мартен + 17186лв.

Кметство Сандрово +21030лв.

§1020 „Разходи за външни услуги“ +13 814лв.

Кметство Мартен + 13814лв.

Всичко за дейност: +52 030лв.

Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“

§1015 „Материали“ +2 500лв.

ОП „Комунални дейности“+2500лв.

§1020 „Разходи за външни услуги“ +1 250лв.

Кметство Тетово +600лв.

Кметство Ново Село +650лв.

§1030 „Текущ ремонт“ +77 243лв.

Кметство Тетово +27 400лв.

Кметство Ново Село +24 996лв.

Кметство Басарбово +25 997лв.

Кметство Бъзън-1150лв.

§5100 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ +200 000лв.

Обект: „Реконструкция на ул. Цар Калоян в участъка от

ул. Тома Кърджиев до ул. Рила“+200 000лв.

§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ -32 500лв.

Обект: „Пневмоколесен валяк, с раб. тегло от 3 до 4,5 тона,

употребяван за ОП „Комунални дейности“ -60 000лв.

Обект: „Машина(циркуляр)за мокро рязане на

строителни материали за ОП „Комунални дейности“ -5 500лв.

Обект: „Хидравличен набивач (чук) за колове и стълбове,

за ОП „Комунални дейности „+9 000лв.

Обект: „Плотер за рязане на фолио за пътни знаци и

табели за ОП „Комунални дейности“ +6 000лв.

Обект: „Трифазен генератор за ток за ОП „Комунални дейности“ +5 000лв.

Обект: „Ръчен пистолет със съответната арматура за монтиране и

захранване към маркировъчна машина „Хофман“Н18-1 – 2 бр.

за ОП „Комунални дейности“+11 000лв.

Обект: „Машина за пробиване на дупки в земни почви

с винтови свредла Ф120 и Ф200 за ОП „Комунални дейности“ +2 000лв.

§5204 Придобиване на транспортни средства +30 000лв.

Обект: Лекотоварен автомобил категория N1 за

ОП „Комунални дейности“- употребяван + 30 000лв.

Всичко за дейност: +278 493лв.

Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство,

благоустройството и регионалното развитие”

§1020 „Разходи за външни услуги“ + 600лв.

Кметство Червена вода+600лв.

§1030 „Текущ ремонт“ +965 068лв.

Кметство Николово+16 118лв.

Кметство Просена +16 982лв.

Кметство Червена вода+25 399лв. .

Кметство Ястребово+12 798лв.

Община Русе+893 771лв.

§1098 „Други разходи, некласифицирани в др. параграфи и подпараграфи“ -299 469лв.

Община Русе -299 469лв.

§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ +17 220лв.

Обект „Боларди – 2бр. за ул. Александровска“ +17 220 лв.

§5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ +147 150лв.

Кметство Бъзън

Oбект: „Облагородяване на централната част на с. Бъзън“ +27 150 лв.

Община Русе

Обект: „Благоустрояване прилежащите пространства между

жилищните блокове „Мир“, „Гоце Делчев“, „Енерго“,

„Люляк“, кв. „Дружба 1“, гр. Русе“/било:889 731 лв., в т.ч.870 507 лв. целеви;

става:1 009 731 лв., в т.ч. 870 507 лв. целеви/+120 000лв.

Всичко за дейност: +830 569лв.

Всичко за функция: +1 161 092лв.

ФУНКЦИЯ „Опазване на околната среда“

Дейност 622 „Озеленяване“

§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ +29 970лв.

Обект: „Мулчираща косачка за км. Николово“ +12 600 лв.

Обект: „Дробилка за клони за км. Николово “ +5 790 лв.

Обект: „Дробилка за клони за км. „Ново село“ +5 790 лв.

Обект: „Дробилка за клони за км. Червена вода“ +5 790 лв.

Всичко за дейност: +29 970лв.

Всичко за функция: +29 970лв.

ФУНКЦИЯ „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“

Дейност 738 „Читалища“

§1030 „Текущ ремонт“ +23 988лв.

Кметство Хотанца+23 988лв.

Всичко за дейност: +23 988лв.

Дейност 745 „Обредни домове и зали“

§1020 „Разходи за външни услуги“ +12 882лв.

Кметство Николово+14882лв.

ОП „Обреден дом“-2000лв.

§1030 „Текущ ремонт“ -2 800лв.

ОП „Обреден дом“-2800лв.

§5301 „Придобиване на програмни продукти и лицензи

за програмни продукти“ +4 800лв.

Обект: „Изграждане на електронен портал за достъп на граждани

до услугите на ОП „Обреден дом“ +4800лв.

Всичко за дейност: +14 882лв.

Всичко за функция: +38 870лв.

ФУНКЦИЯ „Икономически дейности и услуги“

Дейност 836 „Дейности по въздушния транспорт“

ОП „Паркстрой“

§0101 „Централни държавни органи“ -47246лв.

§0205 „Изплатени суми от СБКО, за облеккло и други на персонала, с характер на възнаграждение -1247лв.

§0551 „Осигурителни вноски от работодатели за ДОО“-5362лв.

§0560 „Здравноосигурителни вноски от работодатели“-2288лв.

§0580 „Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели“-1527лв.

§1013 „Постелен инвентар и облекло“-660лв.

§1015 „Материали“ -5900лв.

§1016 „Вода, горива и енергия“-10065лв.

§1020 „Разходи за външни услуги“ -523лв.

§1030 “Текущ ремонт“-2500лв.

§1901 „Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции“-818лв.

§1981 „Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции“-13180лв.

Всичко за дейност: -91 316лв.

Дейност 898 „Други дейности по икономиката“

Общински младежки дом

§1020 „Разходи за външни услуги“ +19 000лв.

§1098 „Други разходи некласифицирани в др. параграфи и подпараграфи +37 632лв.

Всичко за дейност: +56 632лв.

Всичко за функция: -34 684лв.

ФУНКЦИЯ „Разходи некласифицирани в другите функции“

Дейност 998 „Резерв“

§0098 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“ – 142 706лв.

Всичко за дейност: – 142 706лв.

Всичко за функция: – 142 706 лв.

Всичко разходи местни дейности: +1 111 439 лв.

IV. Разходи ДД дофинансирани с общински приходи

ФУНКЦИЯ „Образование“

Дейност 322 „Неспециализирани училища без професионални гимназии“

§5100 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ +20 000лв.

Обект: „Основен ремонт на фасадата на ОУ „Ангел Кънчев“-Русе и

адаптация на част от сутерена на сградата за

многофункционална зала“ +20000лв.

/било 164 803 лв.; става 184 803 лв./

§5202 „Придобиване на сгради“ -194 093лв.

Обект: „Спортна зала в СУ Васил Левски, находящ се

УПИ I-Училище, кв. 848 в ж.к. Дружба I, ул. Гео Милев №1,

гр. Русе – етап 1-194 093лв. /било 3 937 161 лв.; става 3 743 068 лв./

Всичко за дейност: -174 093лв.

Всичко за функция: -174 093лв. Всичко разходи ДД дофинансирани с общински приходи -174 093лв.

Всичко разходи по бюджета: +937 310лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)