Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1424 Прието с Протокол № 51/18.06.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.37и, ал. 3, чл. 37о, ал. 1 и ал. 4 от ЗСПЗЗ, при съответно приложение на чл. 14, ал. 7 от ЗОС, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за предоставяне на общински пасища, мери за общо и индивидуално ползване. Подлежащите на разпределение за 2015 – 2016 стопанска година пасища и мери от ОПФ за индивидуално ползване да се отдават под наем за период от шест стопански години.
2. Определя общински пасища, мери за общо и индивидуално ползване, съгласно Приложение № 1.
3. Определя размера и местоположението на мерите и пасищата за общо и индивидуално ползване в зависимост от броя и вида на отглежданите пасищни животни на територията на съответното землище и утвърждава правила за ползване на общинските пасища, мери, съгласно Приложение № 2.
4. Приема Годишния план за паша, съгласно Приложение № 3

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)
 
ИЗТЕГЛЕТЕ ЦЯЛОТО РЕШЕНИЕ ОТ ТУК!