Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1425 Прието с Протокол № 50/13.07.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.23 и чл. 54 ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1, т. 1 и 2 от Постановление № 31 от 17.03.2022 година и чл. 9 от ПМС 7/19.01.2023 г. за уреждане на бюджетни взаимоотношения през 2023 г. във връзка с чл. 6, чл. 7, чл.8, чл. 9 и чл. 10 от Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г., Общински съвет – Русе реши:

Утвърждава промяна на Приложение №18 Списък на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, утвърдено с Решение на Общински съвет № 1270, прието с Протокол № 46/16.06.2023 г., както следва:

Чл. 35, ал.1, т.1 За пътувания в границите на населеното място, когато това произтича от характера на трудовата им дейност

СУПНЕ „Фридрих Шилер“ – Русе

Отпада:

  1. Светлана Стоянова Василева – домакин – карта, освободена

Добавя се:

  1. Любка Янкова Врайкова – домакин – билети.

ОУ „Алеко Константинов“ – Русе

Отпада:

  1. Красимира Трифонова Иванова – касиер – билети, освободена.

Добавя се:

  1. Таня Генова – касиер – билети, новоназначена

Чл. 35, ал.1, т.2 За пътувания от местоживеене до месторабота и обратно, когато те се намират в различни населени места – за лица със специалност и квалификация, изискващи се за съответната длъжност.

Кметство Сандрово

Добавя се:

  1. Нивелин Великов Енчев – тракторист – билети, новоназначен, местожителство гр. Русе.

ОУ „Г. С. Раковски“ с. Ново село

Ахмед Акифов Реджебов – шофьор на училищен автобус – до момента ползвани билети на основание чл. 35, ал.1, т.1 ПМС №31/17.03.2022 г. – промяна на основанието .

Отпада: основание по чл. 35, ал.1, т.1.

Добавя се: основание по чл. 35, ал.1, т.2 – местожителство с. Смирненски, личен автомобил – разходът, който ще се признава след представена фактура за гориво е до размера на цената на билета в двете посоки, съобразно отработените дни.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)