Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1426 Прието с Протокол № 50/13.07.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Русе реши:

  1. Дава съгласие Община Русе да подаде проектно предложение по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFTA001-1.006; и
  2. Дава съгласие Община Русе да осигурява оборотни средства за точното и навременно изпълнение на проекта до верифициране и плащане от страна на Управляващия орган на Програма „Техническа помощ“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)