Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1426 Прието с Протокол № 51/18.06.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 7, във връзка с чл.14, ал. 2 от Закона за общинската собственост; във връзка с чл. 56, ал. 1 от Закона за устройство на територията; във връзка с чл. 11, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, във връзка с раздел І, чл. 1, т. 1, чл. 2, ал. 1, т. 4, ал. 2, раздел ІІ, чл. 3 и чл. 5 от Наредба №2 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:

Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на част от терен публична общинска собственост за поставяне на павилион за заведение за хранене, намиращ се в гр. Русе, пасарелката, под паметника „Баба Тонка“, западно от хотел „Рига“ с площ от 20,25 кв. м. – т. 17 от общата схема за поставяне на временни съоръжения и начална тръжна наемна цена от 163,00 лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)