Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1426

РЕШЕНИЕ № 1426
Прието с Протокол № 64/14.09.2007 г.

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА и чл. 10 ал. 1 т. 4 и т. 9 от Наредба № 9 на Общински съвет – Русе, Общинският съвет реши:

І. Задължава Кмета на Община Русе да започне преговори с Агенцията за държавни вземания за замяна на обезпечение, като бъде вдигната възбраната върху имот с АОС № 1841/1998 г. срещу налагане възбрана и запор на вещи, собственост на Община Русе: застроен парцел УПИ VІ-572 от 4 280 кв.м. намиращ се на ул. „Потсдам” № 2 АОС № 3082/1999 г., и 26 бр. автобуси „Рено”.
ІІ. С оглед горното:
1. Изважда от активите на „Русе – общински автотранспорт” ЕООД в производство по несъстоятелност недвижим имот, намиращ се на бул. „Трети март” № 74 с АОС № 1841/1998 г., представляващ терен с площ 26 010 кв.м. и застроени върху него сгради и съоръжения с балансова стойност 276 161 лева, като намалява капитала на дружеството със същата сума.
2. Увеличава активите на Община Русе с недвижим имот, намиращ се на бул. „Трети март” № 74 с АОС № 1841/1998 г., представляващ терен с площ 26 010 кв.м. и застроени върху него сгради и съоръжения с балансова стойност 276 161 лева.
3.Изважда от активите на Община Русе недвижим имот, представляващ незастроен парцел УПИ VІ-572 от 4 280 кв.м., намиращ се на ул. „Потсдам” № 2 АОС № 3082/1999 г. със справедлива пазарна стойност 200 900 лева и 26 броя автобуси „Рено” със справедлива пазарна стойност 180 400 лева.
4.Увеличава активите на „Русе – общински автотранспорт” ЕООД в производство по несъстоятелност с недвижим имот, представляващ незастроен парцел УПИ VІ-572 от 4 280 кв.м., намиращ се на ул. „Потсдам” № 2 АОС № 3082/1999 г. със справедлива пазарна стойност 200 900 лева и 26 броя автобуси „Рено” със справедлива пазарна стойност 180 400 лева. Увеличава капитала на „РОАТ” ЕООД с 381 300 лева, представляващи стойността на въпросния имот АОС № 3082/1999 г. и 26 броя автобуси.
5.Задължава Кмета на Община Русе да предприеме необходимите действия за регистрацията на промяната в РОС, след като изпълни т. І от настоящото решение.
6. Задължава гл. счетоводители на „Русе – общински автотранспорт” ЕООД и Община Русе да отразят счетоводно движението на активите.