Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1427 Прието с Протокол № 51/18.06.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА; във връзка с чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 56, ал. 1 от Закона за устройство на територията; във връзка с раздел І, чл. 1, т. 1, чл. 2, ал. 1, т. 1 и ал. 2, раздел ІІ, чл. 3, чл. 4 и чл. 5 от Наредба № 2 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:

Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на обекти общинска собственост – 5 (пет) броя павилиони за продажба на цветя, всеки с площ от 4,00 кв. м. и начална тръжна наемна цена за всеки павилион – 16,00 лв. без включен ДДС, монтирани върху част от терен публична общинска собственост, обособен като паркинг на входа на Гробищен парк „Басарбово“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)