Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1428 Прието с Протокол № 51/18.06.2015 г.

На основание, чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 във връзка с чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 11, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 1 на Общински съвет- Русе за общинската собственост във връзка с раздел I, чл. 2, ал. 1, т. 6, т. 24, т. 34, чл. 3, чл. 4, чл. 5 от Наредба № 2 на Общински съвет – Русе за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общинският съвет реши:
I Дава съгласие да бъде проведен публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от десет години на част от имот публична общинска собственост с предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, с идентификатор 63427.1.289.11 с площ 505 кв.м., само за 151кв.м.от него като помещение за авторемонтни услуги и автотенекеджийство и 1567 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 63427.1.289, целия с площ от – 50 620 кв.м. като открит склад обслужващ помещението, намиращ се в гр.Русе жк. Локомотив ул. Цветница №6 описан в АПОС 5521/31.07.2008 г. с начална месечна наемна цена 748,00 лв. без ДДС, определена съгласно Раздел I, чл.2, ал. 1, т.6, т.24 и ал. 3; Раздел ІІ. чл.чл. 3, 4 и 5 от Наредба № 2 на Общински съвет – Русе.
II Дава съгласие да бъде проведен публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от десет години на част от имот публична общинска собственост с предназначение друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда с идентификатор 63427.1.289.11 с площ 505 кв.м., само за 353 кв.м.от него, като помещение за авторемонтни услуги и автотенекеджийство и 961 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 63427.1.289, целия с площ от 50 620 кв.м като открит склад обслужващ помещението, намиращ се в гр.Русе жк. Локомотив ул. Цветница № 6 описан в АПОС 5521/31.07.2008 г. с начална месечна наемна цена 1042,00 лв. без ДДС, определена съгласно Раздел I, чл.2, ал. 1, т.6, т.24 и ал. 3; Раздел ІІ. чл.чл. 3, 4 и 5 от Наредба № 2 на Общински съвет – Русе.
III. Дава съгласие да бъде проведен публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от десет години на имоти публична общинска собственост, представляващи: сграда с предназначение друг вид сграда за обитаване, с идентификатор 63427.7.754.8, с площ 52 кв.м. за извършване на авторемонтни услуги и автотенекеджийство и терен от 783кв.м., представляващ част от поземлен имот с идентификатор 63427.7.754, целия с площ от 41 973 кв.м. като открит склад обслужващ помещението, намиращ се в гр.Русе жк. Родина ул. Околчица №6 Спортен комплекс Дунав описан в АПОС 6711/22.06.2012 г. с начална месечна наемна цена 408,00 лв. без ДДС, определена съгласно Раздел I, чл.2, ал. 1, т.6, т.24 и ал. 3; Раздел ІІ. чл.чл. 3, 4 и 5 от Наредба № 2 на Общински съвет – Русе.
IV. Дава съгласие да бъде проведен публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от десет години на част от имот публична общинска собственост, представляващ 1 кв.м. от страда във фоайето до централния вход на сграда с идентификатор 63427.7.754.10 със застроена площ 477 кв.м., брой етажи 4, предназначение административна делова сграда, за поставяне на телефонна кабина за бърз достъп до таксиметрови услуги, намиращ се в гр.Русе жк. Родина ул. Околчица №6 Спортен комплекс „Дунав“ описан в АПОС 6711/22.06.2012 г. с начална месечна наемна цена 21,00 лв. без ДДС, определена съгласно Раздел I, чл.2, ал. 1, т.34 и ал. 3; Раздел ІІ. чл.чл. 3, 4 и 5 от Наредба № 2 на Общински съвет – Русе.
Възлага на Кмета на Община Русе да създаде организация за провеждане на публичния търг с явно наддаване, да издаде заповед и сключи договори за наем с лицата спечелили публичния търг.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)