Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1428

РЕШЕНИЕ № 1428
Прието с Протокол № 64/14.09.2007 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 7, ал. 1 от раздел ІІ на Наредба № 2, Общинският съвет реши:

1. Приема допълнение в Наредба № 2 за базисните /начални/ цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение и създава нова т. 21 А със следния текст:
„Клубове на организации и сдружения, регистрирани съгласно ЗЮЛНЦ в обществена полза, осъществяващи дейност в полза на развитието на науката на територията на Община – Русе – 0,05 лв.”