Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1429 Прието с Протокол № 50/13.07.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал.1, т. 6 и т. 23 и чл. 17, т. 10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 125, ал.1, т. 2 от Закона за публичните финанси, във връзка с чл. 6, т.1 от Закона за физическото възпитание и спорта, и Решение № 1270 от 16.03.2023 г., прието с Протокол № 46 от 16.03.2023 год. на ОбС, Общински съвет – Русе реши:

1. Дава съгласие Община Русе да сключи договор за спонсорство за сумата от 35 000 лв. със Сдружение „Футболен клуб Дунав от Русе“ с ЕИК 206224530 за осъществяване на спортната дейност на клуба през 2023 год. срещу задължение за промотиране и популяризиране на Община Русе при всички предстоящи срещи, изявления и гостувания в телевизионни предавания чрез пакета от дейности, описани в предложението.

2. Дава съгласие Община Русе да сключи договор за спонсорство за сумата от 55 000 лв. със Сдружение „Спортен клуб по баскетбол Дунав-Русе-2016“ с ЕИК 177042155 за осъществяване на спортната дейност на клуба през 2023 год. срещу задължение за промотиране и популяризиране на Община Русе при всички предстоящи срещи, изявления и гостувания в телевизионни предавания чрез пакета от дейности, описани в предложението.

3. Дава съгласие Община Русе да сключи договори за спонсорство за сумата от 68 000 лв. Сдружение „Спортен клуб по волейбол- Дунав“ с ЕИК 827114370 за осъществяване на спортната дейност на клуба през 2023 год. срещу задължение за промотиране и популяризиране на Община Русе при всички предстоящи срещи, изявления и гостувания в телевизионни предавания чрез пакета от дейности, описани в предложението.

4. Средствата по т. 1, 2 и 3 да се осигурят от Дейност 714 „Спортни бази и спорт за всички“ от бюджета на Община Русе.

5. Възлага на кмета на Община Русе да подпише договори за спонсорство с посочване на конкретни задължения за спортния клуб за популяризиране на община Русе чрез посочените от заявителите ползи.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)