Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1429 Прието с Протокол № 51/18.06.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 7 от ТЗ, във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ и чл. 10, ал. 1, т. 9 от Наредба № 9 за реда и условията за упражняване правата на Община Русе върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие „Комплексен онкологичен център – Русе“ ЕООД да замени следните свои недвижими имоти:
1.1. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.5105.8.3 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, две, точка, пет хиляди сто и пет, точка, осем, точка, три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, одобрени със Заповед № РД-18-18/16.05.2007г. на изпълнителен директор на АК; адрес на имота: гр. Русе, ул.„Независимост“№ 2 /две/, ет.0 /нула/; самостоятелният обект се намира в сграда № 8 /осем/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.5105 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, две, точка, пет хиляди сто и пет/; предназначение на самостоятелния обект: за здравни и социални услуги; брой нива на обекта: 1 /едно/; с площ от 151,52 кв.м. /сто петдесет и един квадратни метра и петдесет и два квадратни дециметра/; прилежащи части: 7,9343 % /седем цяло и девет хиляди триста четиридесет три десетохилядни процента/ идеални части от общите частни на сградата; стар идентификатор: 63427.2.5105.8.1 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, две, точка, пет хиляди сто и пет, точка, осем, точка, едно/; ниво : 1 /едно/; съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 63427.2.5105.8.4 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, две, точка, пет хиляди сто и пет, точка, осем, точка, четири/ под обекта: няма; над обекта: 63427.2.5105.8.5 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, две, точка, пет хиляди сто и пет, точка, осем, точка, пет/ с описание по Схема № 15-216909-26.05.2015г. на СГКК–гр. Русе и
1.2. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.5105.8.13 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, две, точка, пет хиляди сто и пет, точка, осем, точка, тринадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, одобрени със Заповед № РД-18-18/16.05.2007г. на изпълнителен директор на АК; адрес на имота: гр. Русе, ул.„Независимост“№ 2 /две/, ет.9 /девет/; самостоятелният обект се намира в сграда № 8 /осем/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.5105 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, две, точка, пет хиляди сто и пет/; предназначение на самостоятелния обект: за здравни и социални услуги; брой нива на обекта: 1 /едно/; с площ от 1368,00 кв.м. /хиляда триста шестдесет и осем квадратни метра/; прилежащи части: 7,9343 % /седем цяло и девет хиляди триста четиридесет три десетохилядни процента/ идеални части от общите части на сградата; стар идентификатор: 63427.2.5105.8.2 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, две, точка, пет хиляди сто и пет, точка, осем, точка, две/; ниво: 1 /едно/; съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма; под обекта: 63427.2.5105.8.12 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, две, точка, пет хиляди сто и пет, точка, осем, точка, дванадесет/; над обекта: 63427.2.5105.8.14 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, две, точка, пет хиляди сто и пет, точка, осем, точка, четиринадесет/ с описание по Схема № 15-216908-26.05.2015г. на СГКК–гр. Русе,
със следния недвижим имот собственост на „Многопрофилна болница за активно лечение – Русе” АД:
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.5105.1.5. /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, две, точка, пет хиляди сто и пет, точка, едно, точка, пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, одобрени със Заповед № РД-18-18/16.05.2007г. на изпълнителен директор на АК; адрес на имота: гр. Русе, ул.„Независимост“№ 2 /две/, ет.4 /четири/; самостоятелният обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.5105 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, две, точка, пет хиляди сто и пет/; предназначение на самостоятелния обект: за здравни и социални услуги; брой нива на обекта: 1 /едно/; с площ от 1457 кв.м. /хиляда четиристотин петдесет и седем квадратни метра/, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата; ниво: 1 /едно/; съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма; под обекта: 63427.2.5105.1.4 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, две, точка, пет хиляди сто и пет, точка, едно, точка, четири/; над обекта: няма с описание по Схема № 15-224414-29.05.2015г. на СГКК–гр. Русе.
2. Договорът за замяна на описаните в точка 1 от настоящото решение имоти да бъде сключен от управителя на „Комплексен онкологичен център – Русе“ ЕООД при следните условия:
2.1. Фактическото предаване на вещите да стане по начин и в срокове, които гарантират, че дейността на двете дружества няма да бъде препятствана или спирана и че няма да се създадат неудобства и да се влоши обслужването на пациентите.
2.2. При необходимост от доплащане, търговските дружества се ще уредят плащанията си чрез прихващане на свои насрещни задължения.
2.3. Разходите по сключване на договора за замяна да се поемат по равно от страните по договора за замяна.
3. Възлага на управителя на „Комплексен онкологичен център – Русе“ ЕООД да предприеми всички конкретни действия по подготовката на договора за замяна и сключването му, като се договоря за всички допълнителни условия на договора извън посочените в настоящото решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)